Gå till innehåll
Driftinformation 0
Kontakta oss

Fakta om Kils Energi AB

Frågor och svar om vår verksamhet.

Hur många kunder har Kils Energi?

Kils Energi har cirka 630 kunder i Kils tätort, varav c:a 550 är villor.

Hur mycket värmekulvert finns det i Kil?

Vi har cirka 4 mil kulvert som innehåller 480 m³ vatten

Panncentralerna på Dalliden och Karlslund, vad eldar ni med där?

Där eldar vi med vanlig träpellets, samma som i en villa. Vi startar de pannorna när temperaturen går under noll grader.

Vad eldar ni på värmeverket på Lersätter?

Vi eldar impregnerat trä, cirka15 000 ton/år

Är det inte farligt att elda impregnerat trä?

Impregnerat trä, sådant vi har på våra altaner och bryggor, innehåller metallsalter, koppar krom och arsenik. Impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste handhas, eldas och rökgasen renas enligt fastställda miljövillkor som finns i vår miljödom.

Vad har Kils Energi för miljötillstånd?

Kils Energi har tillstånd för verksamheten från Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. Tillståndet är från 2022. Denna dom reglerar i detalj vad bolaget får och inte får göra vid förbränning av returträ och impregnerat trä samt andra villkor som har med förbränningen att göra.

Får Kils Energi elda kreosotimpregnerat trä?

Ja, gällande tillstånd medger att bolaget får elda kreosot. Det har också skett för några år sedan när tillgången på bränsle var begränsad.

Hur har ni koll på vad som kommer ut i röken?

Det finns en avancerad kontinuerlig mätning av vad rökgasen innehåller samt anläggning för rening av rökgasen. Denna utrustning får endast vara ur funktion 60 av årets 8760 timmar (lagkrav) Ett ackrediterat företag kontrollmäter vår utrustning två gånger per år så att den stämmer med verkligheten (gäller alla anläggningar som förbränner någon typ av avfall). Dioxiner och furaner mäts vid kontrollen. Alla nivåer på utsläpp ska innehållas enligt gällande miljödom. Vid överträdelse ska anmälan ske till länsstyrelsen i Värmland. Överträdelse kan innebära straffansvar. Utebliven anmälan till länsstyrelsen kan också innebära straffansvar. Skulle reningsutrustningen sluta fungera måste detta åtgärdas inom fyra timmar annars måste anläggningen stoppas.

En miljödeklaration lämnas in varje år till tillsynsmyndigheten som sedan på plats kontrollerar att den överensstämmer med verkligheten.

Vem ser till att ni följer lagar och regler?

Framförallt vi själva genom ett av tillsynsmyndigheten godkänt egenkontrollprogram (SFS 1998-901), men tillsynen av verksamheten görs av Länsstyrelsen i Värmland.

Hur mycket nedfall kommer ner till Kilsborna från skorstenen?

I samband med ansökan för nuvarande tillstånd gjordes en mängd mätningar och beräkningar bland annat en spridningsberäkning av röken. Denna gjordes av SMHI. Denna visar att det inte är mätbara nivåer på de föroreningar som kommer över Kil.

Vad händer när det regnar på bränslet på bränsleplanen?

Allt vatten som uppkommer på bränsleplanen tas om hand i ett eget avrinningssystem, leds genom flisavskiljare, sandavskiljare samt oljeavskiljare. Sedan leds vattnet ner till en lakdamm, för att sedan pumpas till kommunens reningsverk. Lakdammen är nu under ombyggnad där lokal rening nu byggs, med utökad lakdamm, rening i vassbäddar med mera. När detta är klart kommer inte vattnet att pumpas till reningsverket utan kan släppas ut i Skårebolsbäcken. Mätning av föroreningshalter sker, och slutliga villkor för att släppa vattnet i bäcken ska vara klara 2018-12-31.

Varför söker Kils Energi tillstånd att elda mer kreosotimpregnerat trä?

Kils Energi söker ett ändringstillstånd hos Mark och Miljödomstolen inom nuvarande tillstånd, för att kunna elda mer kreosotflis, om bränslemarknaden svänger och tillgången till det bränsle vi eldar idag skulle bli sämre. Den skrivning som idag finns i miljödomen är skriven så att kreosotimpregnerat räknas in i impregnerat trä både vad gäller hantering och förbränning, och således inte undantaget från förordningen om förbränning av avfall som det ska vara.

Är inte kreosotimpregnerat trä väldigt farligt?

Kreosot är ett impregneringsmedel som används framförallt i slipers och ledningsstolpar. Kreosot är en produkt från stenkol. Den innehåller inga tungmetaller. Kreosot är ett antal kolföreningar. Det är klassat som farligt avfall när man hanterar och lagrar det. När man eldar det däremot, är kreosotimpregnerat trä undantaget från förordningen om förbränning av avfall ( SFS 2013-253 § 17 pkt 6). Undantaget gäller på grund av att kreosotimpregnerat trä inte innehåller klorföreningar eller tungmetaller. Kreosotimpregnerat trä brinner alltså upp på samma sätt som vanlig träflis. En uttjänt slipers eller stolpe har c:a 20% impregnering kvar mot när den var ny. Resten har lakat ut i marken. Idag eldas c:a 100 000 ton kreosotimpregnerat trä i Sverige. För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas rapporten från IVL B1827, Impregnerat trä i kretsloppet. Denna finns att ladda ner på nätet och är mycket läsvärd.

Vilka lagar lyder Kils Energi under?

Det är en mängd lagar och regler: aktiebolagslagen, kommunallagen, lagen om redovisning, skattelagstiftning, miljöbalken, förordningen om förbränning av avfall, handel med utsläppsrätter, EU´s regelsystem om utsläpp av koldioxid, SPs kontrollorgan för verifiering av koldioxidutsläpp, gällande miljödom från mark och miljödomstolen, exporttillstånd av farligt avfall med mera.

Vad händer med askan från värmeverket?

Askan är i ett slutet system och hamnar i storsäckar. Dessa säckar lagras utanför pannhuset i väntan på transport till Norge, där det finns en anläggning som har godkännande för omhändertagande. I denna aska samlas bland annat de tungmetaller som fanns i det impregnerade träet samt kalk från rökgasreningen. C:a 2 vikt % av bränslet blir aska. Att elda impregnerat trä är alltså en utmärkt metod att få bort tungmetaller från kretsloppet, istället för att impregnerat trä ska laka ur i många år under okontrollerade former.

Varför är Kils Energi inte miljöcertifierat enligt ISO 14000

Verksamheten är idag styrd av en mängd lagar och regler på miljöområdet som bolaget är ålagda att följa. ISO 14000 har ingenting med lagar och regler att göra. Däremot är det ett utmärkt marknadsföringsargument mot marknaden om man är certifierad. Läs mer på svenskcertifiering.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kils Energi har för dagen inga planer att certifiera sig då detta inte skulle göra någon skillnad i vad vi redan är ålagda att göra via lagar, regler och förordningar.

Kan man besöka värmeverket om man vill?

Det går alldeles utmärkt, vi tar gärna emot besök.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
4 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan